สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบเครือขาย อุปกรณระบบเครือขาย ประเภทของเครือขาย ตัวกลางการเชื่อมตอเครือขาย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมตอเครือขายการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขายใชโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือขาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ ( Windows หรือ Mac OS ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศและงานอาชีพ

ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิคและการประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบกราฟิคและอนิเมชัน