ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ