ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจใหม่ความสามารถที่สูงขึ้น  ในด้านการติดต่อกับฐานข้อมูล  โดยผ่านระบบ  CGI   การใช้Script  เช่น  VB Script,  Java Script,  PHP  ในการเพมิ่ความสามารถของเว็บเพจ  การทำ (Multimedia)  และ  (Interactive)  บนเว็บเพจได  การพัฒนาระบบ  Virtual   Reality  markup  Language  (VRML)  บนเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรมรูปแบบต่างๆ และรู้วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้