ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม  และธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประมาณไปใช้ในการควบคุมและวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ  โดยใช้เทคนิคทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  และวิธีอื่นๆ

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์  รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กโดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  งานดูแลระบบ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย  หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบบงาน การเขียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER - Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนําเสนอ โครงร่างระบบงานทางธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา  (ดูรายละเอียดจากหลักสูตร)

       (1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน  การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

       (2) เพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์  จัดทำเอกสาร  ตารางการทำงานและการนำเสนอผลงาน  สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตและรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

       (3) เพื่อให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน  ประณีต  รอบคอบและปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา   (ดูรายละเอียดจากหลักสูตร)

       (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ

       (2) จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

       (3) สร้างตารางทำงานเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมตารางการทำงาน

       (4) สร้างไสลด์นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

       (5) สืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตและรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

คำอธิบายรายวิชา  (ดูรายละเอียดจากหลักสูตร)

      ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ  การใช้โปแกรมประมวลผลคำ  จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ  โดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจไขความถูกต้อง  การใช้โปแกรมตารางการทำงานเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ  เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า  บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนอ 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย  หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย