การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นศิลปะชนิดหนึ่ง ซึ่งสืบทอดกันมา