ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารว่างคาว หวาน ความรู้เกี่ยวกับอาหารว่าง การจัด

และบริการอาหารว่าง การบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย