แผนการจัดการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่หน่วยการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยแนว ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การเรียนรู้ในสาระ และมาตรฐานต่าง ๆ ในหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงจำเป็นต้องมีวิธีการและกระบวนการที่ หลากหลาย
ดังนั้นผู้จัดทำจึงหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้จะใช้เป็นแนวทาง / เอกสารประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น   รหัสวิชา 1240-2101 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสมได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะอาชีพที่พึงประสงค์

คำอธิบายรายวิชา  (ดูรายละเอียดจากหลักสูตร)

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  อุปกรณ์ระบบเครือข่าย  ประเภทของเครือข่าย  ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย  โปรโตคอล  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การปรัยแก้ข้อมูล การจัดการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างตารางสรุปสาระสำคัญ (Pivot Table) การสร้างแมโครเบื้องต้น

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงานส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงานการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลการสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณการปรับแก้ข้อมูลการจัดการจัดการฐานข้อมูลในตารางงานการออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างตารางสรุปสาระสำคัญ (Pivot Table) การสร้างแมโครเบื้องต้น

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อ การคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา

ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา  (ดูรายละเอียดจากหลักสูตร)

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอการถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใช้ภาษา การนําเสนอข้อมูล