ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการผลิต การบริการ ปัญหาที่เกิดขึ้น  วิธีการแก้ไขปัญหาในโรงงานสถานประกอบการ จากหัวข้อที่เสนอด้วยวิธีการสัมมนา อภิปราย  ค้นคว้า วิเคราะห์หาข้อสรุป แนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาบุคลากร การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน ความปลอดภัย เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและผลผลิต