ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์ ระบบควบคุมทั่วไป ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิเคราะห์และแก้ปัญหาบริการระบบปรับอากาศ บำรุงรักษา ประมาณราคาและพัฒนาระบบปรับอากาศยานยนต์ด้วยหลักการทางวิศวกรรม