2104-2515     งานบริการเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร  2      (4)

(Computer Power Supply Services)

จุดประสงครายวิชา

1.   เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง ๆ 

2.  เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน  การถอดประกอบ  การตรวจซอม  การบํารุงรักษา  การเขียนบันทึก

ชางซอม  การเขียนคูมือซอมอุปกรณและวงจรเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง ๆ

3.  เพื่อใหมีเจตคติ  ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส

มาตรฐานรายวิชา

1.  เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร

2.  ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร

3.  บริหารการบริการเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติการใชงานทั่วไปของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง   ๆ  การถอดประกอบ  ซอม 

บํารุงรักษา      ปรับแตงใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน   การเขียนบันทึกชางซอม   การเขียนคูมือซอมอุปกรณและ

วงจรเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย