ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การตลาดและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก  โรงเรือนและอุปกรณ์  การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ปีก  อาหารและการให้อาหาร  การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกระยะต่าง ๆ การสุขาภิบาล  การจัดการผลิตและการจัดจำหน่าย  การจดบันทึกงานฟาร์มและทำบัญชี  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานผลิตสัตว์ปีก