ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน   ระบบการปลูกพืชไร้ดิน  การวางแผนการปลูกพืช
ไร้ดิน   วัสดุที่ใช้ปลูกพืชไร้ดิน    การเพาะเมล็ด    การเตรียมโต๊ะปลูก  การย้ายกล้า  การจัดการธาตุอาหารพืชไร้ดิน 
การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช   การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจำหน่า