ศึกษาหลักการและปฏิบัติปริมาณสารสัมพันธ์  สสารและพลังงาน  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  ตารางธาตุ  สมบัติของแก๊ส  ของเหลว  และของแข็ง  สารละลาย  กรด-เบส  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองค์ประกอบของสารในสารผสมและสารละลาย  สมบัติของสารผสม  การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยสมบัติคอลิเกตีพ  เทคนิคการไทเทรต  การสะเทินระหว่างกรด-เบส