คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ  (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ

ไถอย่างเดียว

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้นตัวเลข ตัวอักษร มาตรส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตรส่วน การบอกขนาด การบอกขนาดมิติ  การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ  ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial)  ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อนและแบบสั่งงาน การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  มาตรฐานงาน   เขียนแบบเทคนิค  เส้น  ตัวเลข  ตัวอักษร  มาตราส่วน  องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ  กระดาษเขียนแบบ  การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น  การเขียนเส้น  มุม  ตัวเลข  ตัวอักษร  สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม  การใช้มาตราส่วน  การบอกขนาดมิติ  การสร้างรูปทรงเรขาคณิต  ภาพสองมิติ   ภาพสามมิติ  หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่  3  ภาพพิกทอเรียล ( Pictorial )  ภาพตัด  ภาพช่วย  ภาพคลี่เบื้องต้น  การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อนและแบบสั่งงาน  การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม