ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้นและการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกล  เบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ   งานร่างแบบ  งานตัด  งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด  งานทำเกลียว งานประกอบ

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นใน กระบวนการเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เลือกใช้วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม   เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น  การแล่นประสาน (Brazing ) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่ายด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี  ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี ( Soldering )   และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้า  การเริ่มต้นการอาร์ค  การเชื่อมเดินแนว  ต่อมุม  ต่อตัวที   ท่าราบ  การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน  การทำตะเข็บ  การบัดกรี  การขึ้นรูปด้วยการพับ  ตัด  เคาะขึ้นขอบ การม้วน  และประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  เส้น  ตัวเลข  ตัวอักษร  มาตราส่วน  องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ  กระดาษเขียนแบบ  การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น  การเขียนเส้น  มุม  ตัวเลข  ตัวอักษร  สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม  การใช้มาตราส่วน  การบอกขนาดมิติ  การสร้างรูปทรงเรขาคณิต  ภาพสองมิติ  ภาพสามมิติ  หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่  3  ภาพพิกทอเรียล ( Pictorial )  ภาพตัด  ภาพช่วย  ภาพคลี่เบื้องต้น  การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อนและแบบสั่งงาน  การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

      ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ  ชนิด  มาตาฐาน กรรมวิธีการผลิต  การใช้งาน การจัดเก็บวัสดุ การเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง เละสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น