สำหรับระดับ ปวส.

ศึกษาต่อเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง

clown

Subject + Verb1
 

หลักการใช้ Present Simple Tense

 1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำไปซ้ำมา เช่น
 
 
I drink a lot of water. (ฉันดื่มน้ำเยอะ)
 
 1. ใช้กับการกระทำที่ ทำจนเป็นอุปนิสัย หรือ ใช้เพื่อแสดงความถี่ของการกระทำต่างๆ โดยเรามักใช้กับ คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) มาช่วยในการแสดงความถี่ของการกระทำ เช่น

 

I always do my homework. (ฉันทำการบ้านของฉันเสมอ)
 
*อย่างไรก็ตามประโยคที่มี คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็น Present Simple Tense เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ประโยคนั้นกล่าวถึง การกระทำในช่วงเวลาใด เช่น
 
I usually went to a museum. (Past Simple Tense)
I will always love you. (Future Simple Tense)
 
 1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เป็นความจริงตลอดไป (fact) หรือ เป็นกฎทางธรรมชาติ (natural law)โดยไม่จำเป็นว่าการกระทำนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม่ เช่น

 

Snow is white. (หิมะมีสีขาว)
 
 1. ใช้เมื่อต้องการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ที่ได้วางไว้ เช่น

 

The meeting starts from 8.30 am until 10.00 pm.
(การประชุมเริ่มตอนแปดโมงครึ่งตอนเช้าไปยังสี่ทุ่ม)
 
 1. ใช้ในการ แนะนำ บอกแนวทาง หรือ สอน เช่น

 

How do I get to the nearest mall? Go straight and turn left on the next corner.
(ฉันจะไปยังห้างที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมข้างหน้า

วิธีการสร้างประโยค Present Simple Tense

 
โครงสร้าง
Subject + Verb1
ประโยคบอกเล่า
I / You / We / They
eat
seafood.
He / She / It
knows
about you.
โครงสร้าง
Subject + do/does + not + Verb1
ประโยคปฏิเสธ
I / You / We / They
do
not
eat
seafood.
He / She / It
does
not
know
about you.
โครงสร้าง
Do/Does + Subject + Verb1?
ประโยคคำถาม
Do
I / you / we / they
eat
seafood?
Does
he / she / it
know
about you?
โครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1?
ประโยคคำถาม 
Wh-
Why
do
I / you / we / they
eat
seafood?
What
does
he / she / it
know
about you?
*คำปฏิเสธรูปย่อของ do/does not คือ don’t และ doesn’tPresent simple tensewink

วิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ   3000-1226                      1 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

 จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและอาชีพ

 มาตรฐานรายวิชา

 1. อ่านประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เอกสารประเภทต่างๆในสถานประกอบการ
 2. ต้อนรับ ถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
 3. กรอกข้อมูล เอกสารประเภทต่างๆ ของสถานประกอบการ
 4. รวบรวมคำศัพท์ ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษ ในที่ทำงาน และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
 5. สรุปหลักฐานการเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
 6. ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงาน การอ่านประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมายชื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่พบในที่ทำงาน การต้อนรับ การสอบถาม และให้ข้อมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอร์ม การกรอกแบบฟอร์ม ประเภทต่างๆ สรุป รวบรวม นำเสนอ อภิปราย ผลงานในรูปแบบต่างๆ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผู้รับรองผู้สมัคร อ่านและสรุปใจความสำคัญประการรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

          

       ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน กฎสี่ขั้นของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

การประยุกต์ของอนุพันธ์  อินทิกรัลของฟังก์ชัน เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์