สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ขนาด คุณสมบัติ การเก็บรักษา การนำไปใช้ของวัสดุพื้น ผนัง เพดาน วัสดุมุงหลังคา วัสดุตกแต่งผิว  ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบ

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง Construction Survey

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2. เพื่อให้สามารถสำรวจเพื่อปรับพื้นที่ วางผัง การให้ค่าระดับในงานก่อสร้าง การกำหนด Slope Stake 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วย ความประณีต รอบคอบและถูกต้อง

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจขั้นตอนงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2. สำรวจเพื่อวางผังอาคาร 3. สำรวจให้ระดับในงานก่อสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฎิบัติ การสำรวจเพื่อการปรับพื้นที่ก่อสร้าง การสำรวจเพื่อวางผัง การให้ค่าระดับในงานก่อสร้าง การกำหนดระดับในงานก่อสร้าง

 

กำหนดรายละเอียดในรายวิชาที่สร้างขึ้น แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้างล่าง

      1.3 การเพิ่มกรอบบล๊อกในหน้าต่างรายวิชา

   ผุู้สอนสามารถเพิ่มส่วนแสดงผล  บนหน้าต่างรายวิชา  ในกรอบด้านซ้ายขวา  โดยส่วนแสดงผลนี้