สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด และวัสดุเครื่องมือตัด เครื่องมือตัดคมตัดเดี่ยว หลายคมตัด มุมคมตัด การลับคมตัดดอกสว่าน ดอกกัด มีดกัด มีดกลึง วัดและตรวจสอบเครื่องมือตัด การบำรุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

2100-1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น    1-3-2

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ  การทำงาน  การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น  การคำนวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน  ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า  กลึงปอก ไสราบ  ไสบ่าฉาก  เจาะรู และรีมเมอร์  งานลับคมตัด มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

2102-2102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  2(4)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วย  การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หลักการรใช้โปรแกรมในการเขียนภาพชิ้นส่วนเครื่องกล 2 มิติ  การให้ขนาด  ตัวอักษร  สัญลักษณ์  ตารางรายการวัสดุ  การเขียนภาพ 3 มิติ  การประกอบ  การแยกชิ้น