สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องและประเมินราคาค่าบริการ

อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่สำคัญด้วยกัน อยู่ 5 ชิ้น คือ คอมเพรสเซอร์

คอนเดนเซอร์, รีซีฟเวอร์แอนดรายเออร์, เอ็กแพนชั่นวาล์ว, และอีแวฟพอเรเตอร์ รวมถึงวงจรไฟฟ้า ผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกับหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างละเอียด เพื่อจะได้มีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการในระบบปรับอากาศรถยนต์ต่อไป

ศึกษาแหล่งกำเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และการเก็บ

รักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น นํ้ามันไฮดรอลิกส์ สำหรับยานยนต์

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีนและดีเซล  รวมทั้งการประมาณราคา ค่าบริการ

การขับรถยนต์และ พ.ร.บ. จราจรทางบก

เป็นเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้รถใช้ถนน

ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

   ศึกษาและปฏิบัติ

การทำงานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสภาพ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง

และการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งการประมาณค่าบริการ