สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูง ของไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายย่านความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์ วงจรทวีความถี่  วงจรแมตชิ่งและฟิลเตอร์  

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสื่อสารข้อมูลส่วนประกอบและหน้าที่ของโมเด็ม รูปแบบและทิศทางการรับส่งข้อมูล การมอดูเลชันและมาตรฐานที่ใช้กับ โมเด็ม การเชื่อมต่อของโมเด็มตามมาตรฐาน EIA การตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล การทำงานของ Statmux, Packet Switched และโปรโตคอล X.25 การบำรุงรักษาระบบการสื่อสารข้อมูล

     ศึกษาและปฏิบัติ ระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานและการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง ฐานสิบ และฐานสิบหก รหัสไบนารีต่างๆ ลอจิกเกตพื้นฐาน หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGICDIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM และ TRUTH TABLE ของวงจรลอจิก การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจิตอลคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียลเบื้องต้น สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความหมายและความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ หลักการของอิเล็กทรอนิกส์สวิตชิง ลักษณะและการทำงานของวงจรมัลติไวเบรเตอร์ และไอซี ไทเมอร์

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติของระบบสายส่ง ค่าอิมพีแดนซ์ แบนด์วิดท์ ค่าลดทอน ความเร็วคลื่น การคำนวณค่าความสูญเสียและ Zo ของ Resistive Attenuate คุณสมบัติของ 4 Wire Hybrid แบบใช้ความต้านทาน และ หม้อแปลง  หลักการและส่วนประกอบของการส่งสัญญาณแสงบนเส้นใยแก้วนำแสง  การใช้งานขั้วต่อชนิดต่างๆ  คุณสมบัติและการกระจายคลื่นในสายอากาศ  การคำนวณหาค่า S.W.R. วงจรอิมพีแดนซ์แมตชิ่ง   พารามิเตอร์พื้นฐานของสายอากาศ และการคำนวณ การประยุกต์ Smith Chart  การออกแบบและการใช้งานสายอากาศแบบเรโซแนนซ์ และนอนเรโซแนนซ์ ลูป อาเรย์ ไมโครเวฟ  การวัดและทดสอบค่าพารามิเตอร์ของสายส่งและสายอากาศ  การต่อสายส่งสัญญาณด้วยขั้วต่อชนิดต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งและบำรุงรักษาสายส่งและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม

 คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบเกี่ยวกับ โครงสร้าง และคุณลักษณะเส้นใยแก้วนำแสง                                    หลักการรับ-ส่ง สัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง                          การมอดูเลชั่น การดีมอดูเลชั่น ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง                                      การ Interface และการวัดค่าสูญเสียในเส้นใยแก้วนำแสง การประยุกต์ใช้เส้นใยแก้วนำแสงในระบบโทรคมนาคม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคลื่นเสียง อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์ในระบบเสียง เช่น ไมค์ , ลำโพง สายสัญญาณและขั้วต่อ หลักการทำงานของเครื่องขยายเสียงและวงจร   หลักการทำงานของ AUDIO TAPE RECORD/PLAYBACK, AUDIO COMPACT DISC หลักการระบบเสียงสาธารณะ และอุปกรณ์การติดตั้ง หลักการทำงานของระบบรับ-ส่งโทรทัศน์ หลักการทำงานของวิดีโอเทป และ VCD หลักการทำงานของระบบ MATV & CATV และ SMATV สร้างวงจรขยายเสียง ติดตั้งระบบเสียงสาธารณะ, ระบบ MATV & CATV และ SMATV และการบำรุงรักษา

     ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนเตเบิล วงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณและขบวนการทำงานต่าง ๆ ของ ไมโครโปรเซสเซอร์ การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ ภายนอก ขบวนการดีเอ็มเอ และการอินเทอร์รัพต์ เทคนิคและวิธีการอินเทอร์รัพต์แบบต่าง ๆ การเขียน โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โดยใช้ชุดคำสั่งของไมโครโพรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมให้ไมโครโพรเซสเซอร์ติดต่อกับหน่วยความจำและอุปกรณ์ภายนอกเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ

     ศึกษาและปฏิบัติความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย