สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแส แรงดัน ความต้านทานกำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิโลสโคป กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ถ้าเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R - L - C แบบต่าง ๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหาค่าต่าง ๆ ของวงจร