สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อม และการออกแบบรอยต่อการเชื่อม