สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา โปรแกรม ซี เอ็น ซี 3102-2002