สำหรับรายวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล

3101-2102 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 3 (5)

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานและการทดสอบปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่งปั๊มเชื้อเพลิง

แรงดันสูงและ หัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

 

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานและการทดสอบปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

2. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่งปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงแบบปั๊มเรียงโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

3. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่งปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง แบบจานจ่ายโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

4. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่งหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การทำงาน การใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่ง ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

             ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลัสความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ำ ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์-พื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ

ศึกษาหลักการทำงานเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์

ศึกษาโครงสร้างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานสำหรับ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อน เช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ เตาเผา เป็นต้น การนำพลังงานความ

ร้อนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความ

ร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตราส่วนการเผาไหม้

เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติการเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การตรวจสอบ การถอดประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษาและประมาณราคา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ 

การวิเคราะห์ปัญหา  การซ่อมและการปรับแต่ง 

อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์