ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง

ຊື່ວິຊາ: ຟີຊິກສາດ       ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ : 2 ຕໍ່ອາທິດ; 32 ຕໍ່ພາກຮຽນ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ: 2 ( 2,0,0 )    ໝວດວິຊາ:          ຫຼັກສູດ: 9+3

ພາກວິຊາ/ສາຂາວິຊາ: ໂລຫະ+ລົດຍົນ+ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ     ຊັ້ນຮຽນ: ປີທີ 2

  1. 2.  ຄຳອະທິບາຍວິຊາ

ສຶກສາກ່ຽວປະກົດການເຄື່ອນທີ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະທາງ, ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກົດການຕົວຈິງເຊັ່ນ: ປະການຕົກຕາມລຳພັງ, ຄວາມຮ້ອນອຸ່ນຫະພູມ ແລະ ພະລັງງານ ແລະ ແຮງງານຕ່າງໆທີ່ທາງຟີຊິກໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຊີ່ງພົວພັນກັບຊີວິດປະຈຳວັນ. ວິຊາສອນນີ້ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ລວມມີ 5 ບົດ ແລະ ແຕ່ລະບົດໄດແບ່ງອອກເປັນຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ສິດສອນໃນແຕ່ລະອາທິດ. ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສິດສອນແບບອະທິບາຍ, ຕັ້ງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄິດໄລ່ແລ້ວຄົ້ນຄິດສຳມະນາ

คำอธิบายรายวิชา

                 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน  

                ปฏิบัติการสืบค้นหาวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำรวจอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ฝึกแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์ในการทำงานเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิติประจำวันได้อย่างเหมาะสม

                

                

 

 

 

ศึกษา คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง น้ำเสียง ข้อความ ประโยค นิทาน บทร้อยกรอง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือและตอบรับการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม มารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

โดยใช้กระบวนการ   ปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อให้เกิด   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้