ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

1. เพื่อให้ นักเรียนสามารถสื่อสารได้