smileการฝึกใช้ภาษาในการถาม-ตอบเรื่องโทรศัพท์ เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวัฒนธรรมในเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  smile