ศึกษาความ หมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาโครงสร้างการโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
โดย บอก อธิบาย แก้ปัญหา ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสาร สืบค้นและใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
เพื่อให้มี ความถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ ตามลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน การพัฒนาโครงงาน และการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ