ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา หลักธรรมศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย  และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข