การวัดตำแหน่งของข้อมูล เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลที่ได้หลังจากเรียงลำดับของข้อมูลจากน้อยไปมากแล้ว ซึ่งการวัดตำแหน่งของข้อมูล ได้แก่ ควอไทล์ เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กันเดไซล์เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน เท่าๆกัน และเปอร์เซ็นนต์ไทล์ เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่าๆกัน