ศึกษา เลือกปฏิบัติการอ่านเนื้อหาสาระที่เป็นพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ